Breedband op het platteland van Groningen, Fryslân en Drenthe

Onderzoek

Verwachte publicatie februari 2018

Breedbandinternet wordt steeds meer gezien als een noodzakelijke voorziening voor zowel het bedrijfsleven als burgers. Vanwege de belangstelling van Provinciale Staten voor dit onderwerp, de maatschappelijke en economische relevantie van snel en stabiel internet en omdat de drie provincies hiervoor veel middelen hebben gereserveerd, heeft de Noordelijke Rekenkamer het onderwerp ‘breedband op het platteland’ opgenomen in haar onderzoeks­programma 2016-2017.

In de buitengebieden van Groningen, Fryslân en Drenthe zijn de aanlegkosten van snel internet hoog. Hierdoor faalt de merkt bij de aanleg. Grote delen van Groningen, Fryslân en Drenthe zijn hierdoor verstoken van snel internet. Naar schatting zijn er ruim 60.000 zogeheten ‘witte adressen’ in Noord Nederland. Dit zijn adressen waar in het geheel geen breedbandinternet aanwezig is. In tal van initiatieven hebben burgers daarom het heft in handen genomen en proberen zelf voor hun gemeenschap breedbandinternet aan te leggen. Zij lopen tegen verscheidene problemen bij de aanleg aan.

In dit onderzoek tracht de Noordelijke Rekenkamer te achterhalen op welke manier de provincies de aanleg van breedbandinternet stimuleren. Zij kijkt naar de (subsidie)regelingen die er achtereenvolgens zijn geweest en hoeveel middelen zij daarvoor heeft gereserveerd. Ook wordt gekeken in hoeverre van de subsidie gebruik wordt gemaakt. In het onderzoek zal verder veel aandacht worden geschonken aan de burgerinitiatieven. Onderzocht wordt in hoeverre de provincie erin slaagt de barrières waar burgers bij het aanleggen van breedbandinternet tegenaan lopen weg te nemen. Het onderzoek is gestart in mei 2017.

Wilt u meer lezen over dit onderzoek? Kijk dan bij downloads

 

Planning

 

Onderzoek Nota van bevindingen Hoor & wederhoor Publicatie

 

Downloads

 

Contactpersonen

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door:

Edwin de Jong

Met medewerking van:

Jeen Everaarts (tijdelijke gedetacheerd vanuit de gemeente Hoogeveen)

Hinke de Groot (stagiair)

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u zich tot hen wenden.

  

Reacties

 

 

 

Beoordeling werkgelegenheidseffecten van projecten

Onderzoek

Verwachte publicatie: mei 2018

Onderzoek naar de raming en toerekening van werkgelegenheidseffecten van structuurversterkende projecten

Het versterken van de regionale economie en het bevorderen van werkgelegenheid is een beleidsdoel waarvoor de drie noordelijke provincies zich al geruime tijd op allerlei manieren inzetten. Zo subsidiëren de provincies infrastructurele projecten die (mede) tot doel hebben banen te creëren. Normaliter wordt voor dergelijke projecten van tevoren een raming van het verwachte aantal arbeidsplaatsen opgesteld. Mede op grond van deze prognose wordt subsidie toegekend. Wanneer het project is afgerond, moet worden vastgesteld of het verwachte aantal banen daadwerkelijk werd gecreëerd.

De Noordelijke Rekenkamer zal voor een aantal structuurversterkende projecten onderzoeken of en hoe geraamd is hoeveel banen er zullen ontstaan als gevolg van de realisatie van dat project. Vragen die daarbij centraal staan zijn: Wie gaf opdracht voor de raming, wie heeft de raming opgesteld, welke veronderstellingen werden daarbij gehanteerd? Is de raming realistisch en deugdelijk? Is tussentijds geëvalueerd en bijgesteld? Is na afronding van het project gecontroleerd of het verwachte aantal arbeidsplaatsen gerealiseerd is? Door wie? Als de prognose niet uitkwam, is daar dan een verklaring voor gegeven? Is duidelijk of het gaat om structurele of tijdelijke, deeltijd of voltijd banen? De Rekenkamer beoogt Statenleden hiermee inzicht te geven in de manieren waarop van te voren en achteraf de werkgelegenheidseffecten van gesubsidieerde projecten worden ingeschat en vastgesteld.

In juni is dit onderzoek van start gegaan.

Wilt u meer lezen over dit onderzoek? Kijk dan bij downloads

 

Planning

 

Onderzoek Nota van bevindingen Hoor & wederhoor Publicatie

 

Downloads

Contactpersonen

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door:

Haedewych van Kampen
Maria de Lange (vanaf 1 juni 2017)
Klaas Kwakkel (vanaf 1 juli 2017)

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u zich tot hen wenden.

  

Reacties

 

 

 

 

Waddenfonds

Onderzoek

Verwachte publicatie: dinsdag 23 januari 2018

De Noordelijke Rekenkamer is In samenwerking met de Randstedelijke Rekenkamer een vervolgonderzoek gestart naar het Waddenfonds. Dit onderzoek richt zich op de aanbevelingen die de Noordelijke en de Randstedelijke Rekenkamer deden naar aanleiding van de decentralisatie van het Waddenfonds van het Rijk aan de samenwerkende provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland in 2012. Onderzocht wordt of de aanbevelingen zijn opgevolgd en wat dit heeft betekend voor beslissingen over de subsidieaanvragen, de subsidievaststelling, de monitoring van projecten en de informatievoorziening aan PS. De onderzoekers zijn in november 2016 gestart met de voorbereiding van dit onderzoek.

Wilt u meer lezen over dit onderzoek? Kijk dan bij downloads

 

Planning

 

Onderzoek Nota van bevindingen Hoor & wederhoor Publicatie

 

Downloads

 

Contactpersonen

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door:

Jappie van den Bergs
Manon Bueving

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u zich tot hen wenden.

  

Reacties

 

 

 

 

Over de Noordelijke Rekenkamer

De Noordelijke Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat  de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid onderzoekt van het door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen gevoerde beleid. 

Neem contact op

Noordelijke Rekenkamer
Dr. Nassaulaan 5
9401 HJ  Assen

0592 30 47 90

Noordelijke Rekenkamer op Twitter