Het doel, de missie en de visie van de Noordelijke Rekenkamer vloeien voort uit haar wettelijke taak. Vanuit de wettelijke taak bezien is de Noordelijke Rekenkamer een instrument van Provinciale Staten bij de uitvoering van de controlerende taak. Wettelijk is bepaald dat de provinciale rekenkamer onderzoek doet naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van gevoerd bestuur door de provincie. De rekenkamer is een orgaan van de provincie met een onafhankelijke positie.

 

Doel

Het doel van Rekenkamer is om vanuit een onafhankelijke positie Provinciale Staten te ondersteunen in hun kaderstellende (beleidsvormende) en controlerende rol. Dit gebeurt door onderzoek te doen naar het gevoerde bestuur waarbij de vraag naar doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid centraal staat. 

 

Missie

Met onderzoeksrapporten van kwalitatief hoogwaardig niveau wil de Rekenkamer het lerend vermogen bij de provincies ondersteunen. Invalshoek voor onderzoek is de verbetering van het functioneren en presteren van de provincies. Bij de beoordeling van de rechtmatigheid wordt in toenemende mate aangesloten bij recht dat is gevormd door de Europese instellingen.

 

Visie

De drie noordelijke provincies hebben gekozen voor een rekenkamer die uit drie leden bestaat. Door bij de benoeming van de leden te letten op diversiteit in zowel politiek-bestuurlijke als onderzoeksachtergronden, is in het College een natuurlijk evenwicht en zelfcorrigerend vermogen aanwezig. Dit draagt bij aan de missie van de rekenkamer om de provincies niet ‘af te rekenen’ op het gevoerde beleid, maar om het lerend vermogen van de provincies te vergroten.

De Raad van Advies speelt een belangrijke adviserende rol bij de totstandkoming van het onderzoeksprogramma. Ook wordt een rapport altijd eerst aan de leden van Provinciale Staten gepresenteerd in een besloten briefing, voordat het openbaar gemaakt wordt.

De Noordelijke Rekenkamer legt elk jaar verantwoording af door middel van publicatie van de jaarstukken, het accountantsrapport en het jaarverslag.

 

Meer lezen?

NVRR brochure 'Beleid onderzocht door provinciale rekenkamers'

Over de Noordelijke Rekenkamer

De Noordelijke Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat  de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid onderzoekt van het door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen gevoerde beleid. 

Neem contact op

Noordelijke Rekenkamer
Dr. Nassaulaan 5
9401 HJ  Assen

06 89 99 01 13

Deze website gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics.