De Noordelijke Rekenkamer heeft een wettelijke grondslag. De behoefte aan een Rekenkamer is ontstaan als gevolg van de invoering van het dualisme. De scheiding tussen de kaderstelling en controle door Provinciale Staten (PS) en de uitvoering door Gedeputeerde Staten (GS) werd in 2003 op provinciaal niveau ingevoerd. De Provinciewet verplicht elke provincie tot het instellen van een rekenkamer of het organiseren van een rekenkamerfunctie. De provincies Drenthe, Fryslân en Groningen hebben er voor gekozen om deze rekenkamer gezamenlijk in te stellen.

 

Dualisme

In het Nederlandse staats-, provincie- en gemeenterecht is dualisme het uitgangspunt bij de verdeling van de verantwoordelijkheden op rijks, provinciaal en gemeentelijk niveau: bestuurders maken geen deel uit van de volksvertegenwoordiging. De volksvertegenwoordigers controleren het uitvoerende bestuur. Dit betekent voor de provincie dat het bestuur gevormd wordt door Gedeputeerde Staten (GS) en de volksvertegenwoordiging door Provinciale Staten (PS). PS stellen vast welke doelstellingen gehaald moeten worden en controleren vervolgens of GS deze doelstellingen ook halen. Een van de hulpmiddelen bij deze controle is de rekenkamer.

 

Provinciewet

De Provinciewet verplicht elke provincie tot het instellen van een rekenkamer of rekenkamerfunctie. Provinciale Staten benoemen de leden (College) van de rekenkamer voor de duur van zes jaar. De provincies zijn verplicht om aan de rekenkamer middelen ter beschikking te stellen om haar werk te kunnen uitvoeren. Dit betekent dat de provincies de rekenkamer bekostigen en op voordracht van de leden ambtenaren benoemen voor de uitvoering van het onderzoek. Het is binnen de wet mogelijk voor meerdere provincies om gezamenlijk één rekenkamer in te stellen. De drie noordelijke provincies Drenthe, Fryslân en Groningen hebben hiervoor gekozen. In een door de drie provincies opgestelde Gemeenschappelijke Regeling wordt de organisatiewijze van de rekenkamer nader bepaald.

De wettelijke taak van de rekenkamer is in de Provinciewet vastgelegd: de rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het provinciebestuur gevoerd bestuur. Dit is nadrukkelijk niet de controle van de jaarrekening. In die zin 'rekent' de rekenkamer niet. Op verzoek van PS kan de rekenkamer een onderzoek instellen.

 

Gemeenschappelijke Regeling

Op basis van de Provinciewet waarin een aantal randvoorwaarden is geformuleerd, is er ook een Gemeenschappelijke Regeling Noordelijke Rekenkamer, waarin nadere bepalingen zijn opgenomen. Niet alleen zijn deze meer toegespitst op de feitelijke situatie, maar er is ook een aantal voorzieningen getroffen waardoor de Rekenkamer haar taken in een onafhankelijke positie kan uitoefenen. In 2016 hebben de provincies een geactualiseerde versie van de Gemeenschappelijke Regeling Noordelijke Rekenkamer vastgesteld. 

 

Onderzoekprocedure

De Noordelijke Rekenkamer werkt binnen de vastgestelde wettelijke kaders en de Gemeenschappelijke Regeling. Bij de uitvoering van haar wettelijke taak, houdt zij zich daarnaast aan de vastgestelde onderzoekprocedures. Het College van de Noordelijke Rekenkamer bepaalt onafhankelijk welke onderzoeken zij wil uitvoeren. Daarvoor wordt elke twee jaar een onderzoeksprogramma opgesteld. Het College heeft als uitgangspunt om elk jaar tenminste één terugblikonderzoek te doen, om te kijken wat er met de aanbevelingen is gedaan van een onderzoek uit het verleden. Daarnaast wordt elke twee jaar bekeken wat de actuele onderwerpen zijn en waar de Provinciale Staten leden behoefte aan hebben. In de Gemeenschappelijke Regeling is geregeld dat de Raad van Advies suggesties voor onderzoek aanlevert. Op basis van bovenstaande wordt het onderzoeksprogramma door het College vastgesteld. De uitvoering van de verschillende onderzoeken wordt gedaan aan de hand van een vaststaande werkwijze die is neergelegd in het onderzoeksprotocol

 

Over de Noordelijke Rekenkamer

De Noordelijke Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat  de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid onderzoekt van het door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen gevoerde beleid. 

Neem contact op

Noordelijke Rekenkamer
Dr. Nassaulaan 5
9401 HJ  Assen

06 89 99 01 13

Deze website gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics.