Het College van de Noordelijke Rekenkamer bestaat uit drie leden. Zij zijn door Provinciale Staten van de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen benoemd voor een periode van zes jaar. De Collegeleden kunnen eenmaal worden herbenoemd. Het College beslist over de onderwerpen die worden onderzocht en over de publicatie van de rapportages. Het College gaat uit van het principe van collegiaal bestuur. Dat betekent dat in principe alle besluiten worden genomen door het College, dus niet door de voorzitter alleen, noch door een afzonderlijk collegelid. Elk van de collegeleden is portefeuillehouder voor een deel van de onderzoeken van de Noordelijke Rekenkamer. Het College wordt ondersteund door de vaste medewerkers van het bureau. Er is een directeur, tevens secretaris van het College, die leiding geeft aan dit bureau.

Anneke Beukers
Anneke Beukers (Erica, 1955), voorzitter van het College van de Noordelijke Rekenkamer, was sinds 1975 werkzaam in het onderwijs, eerst als docent en daarna in verschillende directiefuncties in Twente. In 2007 ging ze naar BMC en vervulde diverse interim directiefuncties in meerdere onderwijssoorten. In 2011 vervolgde ze haar werkzaamheden vanuit haar eigen zaak en combineerde ze dat met het Statenlidmaatschap in Overijssel (2011-2019). Tegenwoordig bestaat haar werk vooral uit toezichthoudende en bestuurlijke functies. Ze is lid van het gewestelijk bestuur PvdA Overijssel, commissaris bij de sociale werkvoorziening Soweco, bestuurslid bij de Stichting Kunstwegen, Raad van Toezicht lid van Natuur en Milieu Overijssel. Ze heeft een brede belangstelling voor de kerntaken van de provincie.
Anneke Beukers


Werk:
-Voorzitter Noordelijke Rekenkamer
-Eigenaar AnnekeBeukersAdvies

Nevenfuncties:

(bezoldigd)
-Lid RvT Hogeschool Stenden/NHL (maart 2020, afscheid volgt nog ivm corona uitgesteld)
-Lid RvC sociale werkvoorziening
-Lid RvT Natuur en Milieu Overijssel

(onbezoldigd)
-Bestuurslid Consensus Vocalis
-Bestuurslid stichting "Kunstwegen"
-Bestuurslid Gewest Overijssel PvdA
-Adviesraad Recreatief Roeien KNRB
-Adviesraad "Genius Loci" (op afroep)

Jan van der Bij
Dr. Jan van der Bij (1963), lid van het College van de Noordelijke Rekenkamer, studeerde fiscaal recht in Leiden en is gepromoveerd aan de Vrije Universiteit. Hij is in 1993 gepromoveerd op het onderwerp ‘Doelmatigheid en de rijksbegroting’. Hij is werkzaam als clustermanager bij het ministerie van BZK. Daarvoor was hij onder meer plaatsvervangend directeur bij de SER en directeur van het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven (IOO). Zijn belangstelling gaat met name uit naar financieel-economische onderwerpen en onderzoeken.

  
Van der Bij


Hoofdfunctie:
Clustermanager Ministerie van Binnenlandse Zaken
 

Over de Noordelijke Rekenkamer

De Noordelijke Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat  de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid onderzoekt van het door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen gevoerde beleid. 

Neem contact op

Noordelijke Rekenkamer
Dr. Nassaulaan 5
9401 HJ  Assen

06 89 99 01 13

Deze website gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics.