Het College van de Noordelijke Rekenkamer bestaat uit drie leden. Zij zijn door Provinciale Staten van de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen benoemd voor een periode van zes jaar. De Collegeleden kunnen eenmaal worden herbenoemd. Het College beslist over de onderwerpen die worden onderzocht en over de publicatie van de rapportages. Het College gaat uit van het principe van collegiaal bestuur. Dat betekent dat in principe alle besluiten worden genomen door het College, dus niet door de voorzitter alleen, noch door een afzonderlijk collegelid. Elk van de collegeleden is portefeuillehouder voor een deel van de onderzoeken van de Noordelijke Rekenkamer. Het College wordt ondersteund door de vaste medewerkers van het bureau. Er is een directeur, tevens secretaris van het College, die leiding geeft aan dit bureau.

College

 
Op 15 december 2004 is het eerste College van de Noordelijke Rekenkamer benoemd. Op 10 oktober 2012 is de heer dr. J. van der Bij tot het College toegetreden. Op 7 juli 2016 zijn mevrouw mr. drs. Smilde (voorzitter) en de heer dr. Polhuis MA benoemd. De benoemingen zijn voor een periode van zes jaar.
 

collegeleden

 

 Smilde
mr.drs. Margreeth Ch. A. Smilde (voorzitter)

Margreeth Smilde (1954) studeerde rechten en geschiedenis aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Zij was tussen 2002-2012 Tweede Kamerlid en woordvoerder voor binnenlandse zaken, staats- en bestuursrecht en gezondheidszorg. Daarvoor was ze o.a. een aantal jaren lid van Provinciale Staten van Drenthe. Na haar Kamerlidmaatschap vervult ze verschillende functies in de maatschappelijke sfeer zoals enkele toezichthoudende functies (Alfa-college en De Zijlen). Margreeth Smilde woont in Eelde.

nevenfuncties:
- Voorzitter Raad van Toezicht Alfa-college, Groningen (bezoldigd)
- Voorzitter Raad van Toezicht De Zijlen, Tolbert (bezoldigd)
- Lid Comité van Aanbeveling St. Present, Groningen (onbezoldigd)
- Lid Redactiecommissie Friesch Dagblad (onbezoldigd)
 
 
Van der Bij
dr. Jan van der Bij (vice-voorzitter)
 
Jan van der Bij (1963) studeerde fiscaal recht in Leiden en is gepromoveerd aan de Vrije Universiteit. Hij is in 1993 gepromoveerd op het onderwerp ‘Doelmatigheid en de rijksbegroting’. Voordat hij ging werken bij het ministerie van BZK, was hij onder meer plaatsvervangend directeur bij de SER en directeur van het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven (IOO). Zijn belangstelling gaat met name uit naar financieel-economische onderwerpen en onderzoeken.
 
nevenfunctie:
- Clustermanager, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (bezoldigd)
 
 
 

Polhuis
dr. Peter L. Polhuis MA (lid)- 

Peter Polhuis (1949) studeerde politicologie/bestuurskunde aan de Vrije Universiteit en aan Syrarcuse Universiy (New York, USA). Hij promoveerde op het onderwerp “planning&control”. In het openbaar bestuur heeft hij o.m. gewerkt als organisatieadviseur, gemeentesecretaris en secretaris-directeur van Wetterskip Fryslân. Zijn belangstelling gaat met name uit naar beleidsstrategische onderwerpen en de menselijke maat die daarbij in acht wordt genomen.

nevenfuncties:
- Voorzitter van de bezwarencommissie personele aangelegenheden van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan (bezoldigd)
- Docent van de leergang RekenkamerWerk van de kring NVRR kring Noord (onbezoldigd)
- Lid van de plaatsingscommissie (PAC) van de gemeente Waadhoeke

  

Over de Noordelijke Rekenkamer

De Noordelijke Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat  de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid onderzoekt van het door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen gevoerde beleid. 

Neem contact op

Noordelijke Rekenkamer
Dr. Nassaulaan 5
9401 HJ  Assen

0592 30 47 90

Noordelijke Rekenkamer op Twitter

Deze website gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics.
meer informatie Akkoord Afwijzen