Vacature Junior Onderzoeker

 

De Noordelijke Rekenkamer bestaat uit een college van drie leden. Het College wordt ambtelijk ondersteund door het bureau dat bestaat uit een directeur-secretaris, onderzoekers en een officemanager. De kerntaak van de Noordelijke Rekenkamer is het verrichten van onafhankelijk onderzoek naar het beleid en bestuur van de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. De conclusies en aanbevelingen zijn gericht tot Provinciale Staten en zij zijn openbaar. Voor haar bureau zoekt de Noordelijke Rekenkamer een

Junior-Onderzoeker (voor 24 tot 40 uur per week)

Taak:  In haar onderzoek brengt de Noordelijke Rekenkamer provinciale bestuursprocessen en beleidsprestaties nauwkeurig in kaart. De bevindingen worden getoetst aan beleidsdoelstellingen, bevoegdheden, wettelijke normen en eisen van doelmatigheid en doeltreffendheid. Als junioronderzoeker verricht je je werk onder leiding van en met begeleiding door een ervaren onderzoeker. Je krijgt te maken met: 
 • nauwkeurig analyseren van beleidsplannen, wettelijke kaders, uitvoeringsbesluiten en netwerken van organisaties;
 • uitvoeren van onderzoek;
 • inschatten van politiek-bestuurlijke verhoudingen en van de verhouding tussen overheden (vertrekkend vanuit de positie van het middenbestuur);
 • toepassen van methoden van sociaalwetenschappelijk en/of juridisch onderzoek; ▪ werken in een interdisciplinair team.
Functie-eisen:
 • afgeronde academische opleiding; gegeven de samenstelling van de huidige staf en de kerntaken van provincies gaat onze voorkeur uit naar afgestudeerden in de ruimtelijke wetenschappen en/of bestuursrecht;
 • analytisch vermogen, vooral voor het nauwgezet analyseren van beleidsplannen, wettelijke kaders en organisatienetwerken;
 • aantoonbare onderzoeksvaardigheid;
 • aantoonbare vaardigheid in toegankelijk schriftelijk rapporteren;
 • aantoonbare belangstelling voor beleidsonderzoek;
 • vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband te werken.
Enige onderzoekservaring (bijvoorbeeld rekenkameronderzoek of promotieonderzoek) strekt tot aanbeveling. 

Wij bieden: Voor deze functie geldt schaal 10 van de provinciale CAO (maximaal € 62.289,-- per jaar, inclusief IKB, bij voltijds aanstelling). Afhankelijk van je ervaring wordt een concreet aanbod gedaan. De aanstelling is vooralsnog voor één jaar, met uitzicht op verlenging. 

Meer weten?
 • Raadpleeg de website van de Noordelijke Rekenkamer voor het onderzoeksprogramma, de organisatie, recente rapporten en persberichten: www.noordelijkerekenkamer.nl.
 • Neem contact op met de directeur-secretaris van de Noordelijke Rekenkamer, de heer dr. Linze Schaap,  / 06-13006632.

Interesse?

 • Stuur je gemotiveerde brief met cv vóór 18 februari aan de officemanager, Ingeborgh PetriBezemer, email via .
 • De selectie gebeurt in twee ronden. De gesprekken in de eerste ronde vinden plaats op 25 en 26 februari. Het moment voor het eventuele tweede gesprek wordt nader afgesproken.

 

Stages en werkervaringsplaatsen

De Noordelijke Rekenkamer biedt graag ruimte aan mensen die ervaring willen opdoen, in de vorm van een stage of een werkervaringsplaats. Onze kerntaak is het doen van onderzoek naar de rechtmatigheid, effectiviteit en efficiëntie van het beleid van de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. Die onderzoeken gaan over tal van onderwerpen: van energietransitie tot werkgelegenheidsbeleid, van economie tot openbaar vervoer, van informatieveiligheid tot ruimtelijke kwaliteit. Vaak is sprake van deelprojecten waaraan studenten van diverse opleidingen en/of mensen die werkervaring zoeken heel goed kunnen deelnemen. De werkzaamheden zijn afwisselend: je zult niet niet alleen regelmatig op ons kantoor in de binnenstad van Assen verblijven voor deskresearch, maar ook meegaan naar tal van plaatsen in de drie Noordelijke provincies om interviews af te nemen. 

Ook voor voorstellen voor stages en werkervaringsplaatsen op terreinen van administratie, communicatie, vormgeving en archivering staan we open.

Uiteraard is creëren van een stage- of werkervaringsplek afhankelijk van de beschikbare begeleidingscapaciteit. Neem gerust contact op met de directeur van de Noordelijke Rekenkamer, de heer Linze Schaap, .

Stageplaats onderzoek ‘Marketing en promotie toerisme: effecten provinciaal beleid’

De Noordelijke Rekenkamer is in augustus van dit jaar een onderzoek gestart naar de inspanningen die de provincies Drenthe, Groningen en Fryslân plegen op het gebied van marketing en promotie van het toerisme. Het doel van deze inspanningen is om meer toeristen naar het noorden te trekken om daarmee de werkgelegenheid een stimulans te geven. Om te kunnen vaststellen of marketing en promotiecampagnes een positief effect hebben, wordt er vaak gekeken naar bestedingen van toeristen, het aantal overnachtingen en het aantal banen in de toeristische sector. Door verschillende instanties (Centraal Bureau voor de Statistiek, Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen) worden op landelijk niveau cijfers gepubliceerd over ontwikkelingen en trends in de toeristische sector. Op basis van deze monitoringdata kan bijvoorbeeld worden nagegaan of de noordelijke provincies het, in vergelijking met andere provincies, beter of slechter doen.

In het kader van bovengenoemd onderzoek biedt de Noordelijke Rekenkamer een stageplaats aan een student op HBO- of universitair niveau die geïnteresseerd is in toerisme en recreatie en ervaring wil op doen met het verzamelen van data, het kritisch beschouwen en analyseren van data en het rapporteren hierover. Hoewel het belangrijkste deel van deze stage gericht zal zijn op onderzoek naar ontwikkelingen en trends in de toeristische sector, is daarnaast ruimte om ervaring op te doen met het houden van interviews, het maken van interviewverslagen en meer in algemene zin met het uitvoeren van onderzoek bij een rekenkamer.

Meer informatie over het onderzoek is te vinden in het onderzoeksplan Marketing en promotie toerisme: effecten provinciaal beleid. Heb je belangstelling voor deze stageplaats neem dan contact met op met senior-onderzoeker Jappie van den Bergs van de Noordelijke Rekenkamer (06 10 87 04 12). 

Over de Noordelijke Rekenkamer

De Noordelijke Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat  de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid onderzoekt van het door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen gevoerde beleid. 

Neem contact op

Noordelijke Rekenkamer
Dr. Nassaulaan 5
9401 HJ  Assen

0592 30 47 90

Deze website gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics.