Stages en werkervaringsplaatsen

De Noordelijke Rekenkamer biedt graag ruimte aan mensen die ervaring willen opdoen, in de vorm van een stage of een werkervaringsplaats. Onze kerntaak is het doen van onderzoek naar de rechtmatigheid, effectiviteit en efficiëntie van het beleid van de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. Die onderzoeken gaan over tal van onderwerpen: van energietransitie tot werkgelegenheidsbeleid, van economie tot openbaar vervoer, van informatieveiligheid tot ruimtelijke kwaliteit. Vaak is sprake van deelprojecten waaraan studenten van diverse opleidingen en/of mensen die werkervaring zoeken heel goed kunnen deelnemen. De werkzaamheden zijn afwisselend: je zult niet niet alleen regelmatig op ons kantoor in de binnenstad van Assen verblijven voor deskresearch, maar ook meegaan naar tal van plaatsen in de drie Noordelijke provincies om interviews af te nemen. 

Ook voor voorstellen voor stages en werkervaringsplaatsen op terreinen van administratie, communicatie, vormgeving en archivering staan we open.

Uiteraard is creëren van een stage- of werkervaringsplek afhankelijk van de beschikbare begeleidingscapaciteit. Neem gerust contact op met de directeur van de Noordelijke Rekenkamer, de heer Linze Schaap, .

Stageplaats onderzoek ‘Marketing en promotie toerisme: effecten provinciaal beleid’

De Noordelijke Rekenkamer is in augustus van dit jaar een onderzoek gestart naar de inspanningen die de provincies Drenthe, Groningen en Fryslân plegen op het gebied van marketing en promotie van het toerisme. Het doel van deze inspanningen is om meer toeristen naar het noorden te trekken om daarmee de werkgelegenheid een stimulans te geven. Om te kunnen vaststellen of marketing en promotiecampagnes een positief effect hebben, wordt er vaak gekeken naar bestedingen van toeristen, het aantal overnachtingen en het aantal banen in de toeristische sector. Door verschillende instanties (Centraal Bureau voor de Statistiek, Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen) worden op landelijk niveau cijfers gepubliceerd over ontwikkelingen en trends in de toeristische sector. Op basis van deze monitoringdata kan bijvoorbeeld worden nagegaan of de noordelijke provincies het, in vergelijking met andere provincies, beter of slechter doen.

In het kader van bovengenoemd onderzoek biedt de Noordelijke Rekenkamer een stageplaats aan een student op HBO- of universitair niveau die geïnteresseerd is in toerisme en recreatie en ervaring wil op doen met het verzamelen van data, het kritisch beschouwen en analyseren van data en het rapporteren hierover. Hoewel het belangrijkste deel van deze stage gericht zal zijn op onderzoek naar ontwikkelingen en trends in de toeristische sector, is daarnaast ruimte om ervaring op te doen met het houden van interviews, het maken van interviewverslagen en meer in algemene zin met het uitvoeren van onderzoek bij een rekenkamer.

Meer informatie over het onderzoek is te vinden in het onderzoeksplan Marketing en promotie toerisme: effecten provinciaal beleid. Heb je belangstelling voor deze stageplaats neem dan contact met op met senior-onderzoeker Jappie van den Bergs van de Noordelijke Rekenkamer (06 10 87 04 12). 

Over de Noordelijke Rekenkamer

De Noordelijke Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat  de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid onderzoekt van het door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen gevoerde beleid. 

Neem contact op

Noordelijke Rekenkamer
Dr. Nassaulaan 5
9401 HJ  Assen

0592 30 47 90

Deze website gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics.