De werkwijze van de Noordelijke Rekenkamer is vastgelegd in het onderzoeksprotocol. In het onderzoeksprotocol staat welke fases per onderzoek worden doorlopen en op welke manier en met wie hierover wordt gecommuniceerd. Hieronder volgt een korte weergave van de onderzoeksfases.

 

Onderzoeksprogramma

Tweejaarlijks stelt de Rekenkamer een onderzoeksprogramma samen. Hierbij spelen criteria uit de onderzoeksstrategie een rol. De suggesties van de Programmaraad worden meegenomen in de besluitvorming over het onderzoeksprogramma. Een longlist wordt aan de Programmaraad aangeboden. Na advies van de Programmaraad wordt het programma door het College vastgesteld.

 

Oriëntatie op en start van onderzoek

Voorafgaand aan de start van een onderzoek vindt er een oriëntatie plaats op het onderwerp en de context. De oriëntatiefase wordt afgesloten met een onderzoeksvoorstel. Dit onderzoeksvoorstel wordt ter vaststelling voorgelegd aan het  College, Na vaststelling wordt het onderzoeksplan aangekondigd bij de betrokken provincie(s) en start het onderzoek.

 

Uitvoering onderzoek

Deze fase richt zich op het vinden van antwoorden op de vragen uit het onderzoeksplan. Na analyse worden de antwoorden opgenomen in een concept Nota van Bevindingen. Er staan nog geen conclusies en aanbevelingen opgenomen. Met deze nota wordt de onderzoeksfase afgesloten.

 

Bevindingen en ambtelijk hoor en wederhoor

De concept Nota van Bevindingen wordt voorgelegd voor hoor en wederhoor aan de betrokken ambtenaren van de  provincie(s). Het doel is om de bevindingen te verifiëren en feitelijke onjuistheden weg te nemen. Indien nodig wordt het concept aangepast en daarna door het College definitief vastgesteld.

 

Concept rapport en bestuurlijk hoor en wederhoor

De vastgestelde Nota van Bevindingen is uitgangspunt voor het Bestuurlijk Rapport.  In het concept rapport staat een samenvatting van de belangrijkste bevindingen. Op basis daarvan worden conclusies en aanbevelingen opgesteld. Dit concept rapport wordt voorgelegd aan de betrokken colleges van Gedeputeerde Staten met het verzoek tot een bestuurlijke reactie. Deze reactie wordt opgenomen in het eindrapport, eventueel voorzien van een nawoord door de rekenkamer.

 

Publicatie eindrapport

Het eindrapport wordt eerst vertrouwelijk gepresenteerd aan Provinciale Staten, waarna het openbaar gemaakt wordt (behoudens vertrouwelijke gegevens).

 

Monitor aanbevelingen

De rekenkamer zal ook na afloop de ontwikkelingen volgen, met name met het oog op de gedane aanbevelingen.

 

 

Over de Noordelijke Rekenkamer

De Noordelijke Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat  de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid onderzoekt van het door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen gevoerde beleid. 

Neem contact op

Noordelijke Rekenkamer
Dr. Nassaulaan 5
9401 HJ  Assen

0592 30 47 90

Noordelijke Rekenkamer op Twitter

Deze website gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics.
meer informatie Akkoord Afwijzen