Onderzoek

Gepubliceerd: 24 maart 2014

De Noordelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de decentralisatie van het natuurbeleid: de provincies zijn vanaf 2014 verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), nu Natuurnetwerk Nederland geheten. Vanwege bezuinigingen moesten provincies het beoogde natuurnetwerk verkleinen, de zogeheten herijking van de EHS. Zijn de provincies klaar voor hun taak?

De Rekenkamer constateert dat de drie Noordelijke provincies voor een forse opgave staan bij de inrichting van gronden. Verder zijn de beheerplannen voor de natuurgebieden met de Natura2000-status vertraagd. Met name de juridische complexiteit van de regels rondom de stikstofproblematiek heeft voor vertraging gezorgd. Het risico is dat de natuurkwaliteit minder snel wordt bereikt dan gewenst. Verder blijft vaak onduidelijk in welke mate de doelen van het natuurbeleid bereikt worden.

De Noordelijke Rekenkamer merkt op dat de Noordelijke provincies nu aan zet zijn om het Natuurnetwerk in te richten en af te ronden. Ze beveelt aan om een voortvarende start te maken met de uitvoering van het natuurbeleid, meer initiatief te tonen bij de inzet van het instrumentarium om ook de laatste hectares te kunnen verwerven en inrichten en daarbij te zorgen voor een doelmatige aanpak. Hierdoor is er eerder zicht op de beoogde natuurkwaliteit.

Wilt u meer lezen over dit onderzoek? Kijk dan bij downloads

Planning

Het onderzoek Decentralisatie natuurbeleid: de Noordelijke provincies aan zet is op 24 maart 2014 gepubliceerd.

Onderzoek Nota van bevindingen Hoor & wederhoor Publicatie

Contactpersonen

 

Dit onderzoek is uitgevoerd door:

Jappie van den Bergs
Haedewych van Kampen

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u zich tot hen wenden.

 

In de media

Op dit onderzoek zijn in de media diverse commentaren en artikelen verschenen. Deze hebben wij samengevat in een PDF en kunt u hier downloaden

 

 

 

Over de Noordelijke Rekenkamer

De Noordelijke Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat  de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid onderzoekt van het door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen gevoerde beleid. 

Neem contact op

Noordelijke Rekenkamer
Dr. Nassaulaan 5
9401 HJ  Assen

0592 30 47 90

Noordelijke Rekenkamer op Twitter