Internet, en een beetje snel graag!

Onderzoek

Gepubliceerd: 12 maart 2018

Breedbandinternet wordt steeds meer gezien als een noodzakelijke voorziening voor zowel het bedrijfsleven als burgers. Vanwege de belangstelling van Provinciale Staten voor dit onderwerp, de maatschappelijke en economische relevantie van snel en stabiel internet en omdat de drie provincies hiervoor veel middelen hebben gereserveerd, heeft de Noordelijke Rekenkamer het onderwerp ‘breedband op het platteland’ opgenomen in haar onderzoeks­programma 2016-2017.

In de buitengebieden van Groningen, Fryslân en Drenthe zijn de aanlegkosten van snel internet hoog. Hierdoor faalt de markt bij de aanleg. Grote delen van Groningen, Fryslân en Drenthe zijn hierdoor verstoken van snel internet. Naar schatting zijn er ruim 60.000 zogeheten witte adressen in Noord Nederland. Dit zijn adressen waar in het geheel geen breedbandinternet aanwezig is. In tal van initiatieven hebben burgers daarom het heft in handen genomen en proberen zelf voor hun gemeenschap breedbandinternet aan te leggen. Zij lopen tegen verscheidene problemen bij de aanleg aan.

In dit onderzoek tracht de Noordelijke Rekenkamer te achterhalen op welke manier de provincies de aanleg van breedbandinternet stimuleren. Zij kijkt naar de (subsidie)regelingen die er achtereenvolgens zijn geweest en hoeveel middelen zij daarvoor heeft gereserveerd. Ook wordt gekeken in hoeverre van de subsidie gebruik wordt gemaakt. In het onderzoek zal verder veel aandacht worden geschonken aan de burgerinitiatieven. Onderzocht wordt in hoeverre de provincie erin slaagt de barrières waar burgers bij het aanleggen van breedbandinternet tegenaan lopen weg te nemen. Het onderzoek is gestart in mei 2017.

Wilt u meer lezen over dit onderzoek? Kijk dan bij downloads

 

 

Waddenfonds

Onderzoek

Gepubliceerd: 23 januari 2018

In samenwerking met de Randstedelijke Rekenkamer heeft de Noordelijke Rekenkamer een vervolgonderzoek naar het Waddenfonds uitgevoerd. Dit onderzoek richtte zich op de aanbevelingen die de Noordelijke en de Randstedelijke Rekenkamer deden naar aanleiding van de decentralisatie van het Waddenfonds van het Rijk aan de samenwerkende provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland in 2012. Onderzocht is of de aanbevelingen zijn opgevolgd en wat dit heeft betekend voor beslissingen over de subsidieaanvragen, de subsidievaststelling, de monitoring van projecten en de informatievoorziening aan PS. In de tweede plaats is onderzocht hoe de uitvoering van het gedecentraliseerde Waddenfonds in brede zin is verlopen in de periode 2012 tot en met 2016.

Wilt u meer lezen over dit onderzoek? Kijk dan bij downloads

 

Kennismaken met rekenkamerwerk

Onderzoek

Gepubliceerd: 29 juli 2017

Kennismaken met Rekenkamerwerk behandelt zeven zaken waar leden van Rekenkamer(commissie)s regelmatig mee te maken krijgen. De volgende vragen komen aan de orde: 1) hoe worden de taken verdeeld en wordt de raad op de hoogte gehouden; 2) hoe worden geschikte onderwerpen gevonden; 3) wat mag niet ontbreken in de startnotitie; 4) hoe kan de inhuur van externe onderzoekers worden georganiseerd; 5) welke fasen doorloopt een Rekenkameronderzoek; 6) wat is van belang bij het formuleren van conclusies en aanbevelingen; en 7) hoe kan de ‘doorwerking’ van conclusies en aanbevelingen worden verhoogd? De inleiding is vooral bedoeld voor leden van rekenkamer(commissie) die met dit werk (gaan) beginnen. De inleiding nodigt uit het Rekenkamerwerk systematisch aan te pakken en al doende dit boeiende ambacht beter onder de knie te krijgen. De inleiding is gepubliceerd ter gelegenheid van het koperen jubileum van de Noordelijke Rekenkamer op 1-7-2017.

Wilt u meer lezen over dit boekwerk? Kijk dan bij downloads

Het boekje is ook voor € 15,00 in hardcopy te bestellen bij de Noordelijke Rekenkamer. Neem hiervoor contact op met het secretariaat op tel; 0592-304790 of per mail naar;

 

 

Met de bus naar de stad - openbaar busvervoer in perifere gebieden

Onderzoek

Gepubliceerd: 8 mei 2017

In het Onderzoeksprogramma 2016-2017 is vermeld dat de Noordelijke Rekenkamer onderzoek zal doen naar Openbaar Vervoer in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. Openbaar Vervoer is één van de grotere posten op de provinciale begroting. De bevoegdheid voor de Europese aanbesteding en de gunning van de concessie ligt bij Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten stellen de kaders voor het te verzorgen openbaar vervoer vast. Ook stellen de Statenleden het Basisnet vast. De provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen hebben in 2005 het OV-bureau in het leven geroepen om de concessies openbaar aan te besteden. Dit OV-bureau ontwikkelt, organiseert en beheert het busvervoer in deze beide provincies. De provincie Fryslân organiseert het busvervoer zelf. De onderzoekers van de Noordelijke Rekenkamer zijn in april 2016 gestart met dit onderzoek. 

U kunt het onderzoeksplan downloaden bij tabblad downloads.

 

Op eigen benen? Beëindigen sociaal beleid: gevolgen voor maatschappelijke instellingen

Onderzoek

Gepubliceerd: 28 november 2016

In het onderzoeksprogramma 2016-2017 van de Noordelijke Rekenkamer is opgenomen dat de Rekenkamer de gevolgen van provinciale bezuinigingen op maatschappelijke instellingen gaat onderzoeken. Aanleiding voor deze bezuinigingen is het resultaat van een landelijke discussie over de taakverdeling tussen Rijk, provincies en gemeenten (Bestuursakkoord 2008-2011). Afgesproken is dat vooral gemeenten en niet provincies over het sociale domein gaan. Deze bestuurlijke afspraak heeft tot gevolg gehad dat provincies na 2008 hun sociale beleid hebben herzien en subsidierelaties met een aantal maatschappelijke instellingen hebben afgebouwd.

De Rekenkamer wil met een bestuurlijk  rapport de Statenleden van Drenthe, Groningen en Fryslân informeren over de uitvoering van het gewijzigde beleid, de doorgevoerde bezuinigingen bij een aantal maatschappelijke instellingen en wat voor gevolgen dit heeft gehad voor deze instellingen. De Rekenkamer richt zich hierbij op de periode 2009-2015. Het onderzoek is medio maart 2016 van start gegaan. Uitvoering van het onderzoek heeft plaats gevonden in de periode maart-augustus 2016. Het bestuurlijk rapport werd op 28 november 2016 aan de Statenleden via een briefing gepresenteerd.

U kunt het onderzoeksplan downloaden bij het tabblad downloads 

 

Provinciale grip op bedrijven met grote risico's voor hun omgeving

Onderzoek

Gepubliceerd: 20 juni 2016

In het onderzoeksprogramma 2014-2015 van de Noordelijke Rekenkamer is vastgesteld dat de Rekenkamer onderzoek zal doen naar bedrijven met grote risico's voor de leefomgeving. Binnen de provinciegrenzen van Groningen, Fryslân en Drenthe zijn 41 bedrijven gelegen die zijn aan te merken als zeer risicovol. Het gaat daarbij om bedrijven die gevaarlijke (chemische) stoffen bewerken en/of opslaan. De risico's voor de veiligheid van werknemers, de omgeving en het milieu zijn daarvoor significant hoger dan bij andere bedrijven. Met ingang van 2014 voeren provincies niet langer zelf de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij deze risicovolle bedrijven uit maar worden deze taken - onder verantwoordelijkheid van de provincies - uitgevoerd door daartoe gespecialiseerde omgevingsdiensten. Voor het Noorden is dit de (Brzo)- Omgevingsdienst Groningen. Deze 'onafhankelijke' uitvoering is onderdeel van de kwaliteitsverbetering van het toezicht op deze risicovolle bedrijven die sinds 2004 in gang is gezet. De verwachtingen zijn hoog: van de omgevingsdienst wordt verwacht dat zij met minder financiële middelen dan voorheen een betere kwaliteit kan leveren.

De Rekenkamer wil met dit onderzoek in beeld brengen of het provinciale toezicht op majeure risicobedrijven - waarvan de uitvoering is uitbesteed - voldoende bijdraagt aan de gewenste staat van veiligheid bij deze risicobedrijven. Dit met het uiteindelijke doel lessen te trekken voor de komende periode. De Noordelijke Rekenkamer zal in dit onderzoek intensief samenwerken met de provinciale rekenkamers Zeeland, Oost - Nederland en de Randstedelijke Rekenkamer.

U kunt het onderzoeksplan downloaden bij het tabblad downloads 

Hier vindt u ook een link naar de gepubliceerde onderzoeksresultaten van de Rekenkamer Oost-Nederland. Zodra de resultaten bij de andere rekenkamers gepubliceerd zijn, zullen wij tevens de links naar deze onderzoeken bij de downloads plaatsen.

 

Provinciaal ruimtelijk beleid: instrumenten en doorwerking

Onderzoek

Gepubliceerd: 11 april 2016

Samenvatting
De Noordelijke Rekenkamer heeft, zoals aangegeven in het onderzoeksprogramma 2014–2015, een onderzoek uitgevoerd naar de doorwerking van het ruimtelijke beleid van de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen in gemeentelijke plannen. Het onderzoek heeft zich gericht op de periode 2009 tot en met 2014, dat is de periode na invoering van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) in 2008. Onderzocht is hoe de provincie met de beschikbare Wro-instrumenten ervoor heeft gezorgd dat provinciale ruimtelijke belangen op een juiste wijze doorwerken in gemeentelijke ruimtelijke plannen.

Instrumenten
Provinciale Staten formuleren provinciale ruimtelijke belangen die gerelateerd zijn aan verschillende beleidsthema’s, zoals natuur, landschap en infrastructuur. De provinciale belangen zijn dikwijls ruim geformuleerd – bijvoorbeeld ‘ruimtelijke kwaliteit’, ‘open landschap’, ‘behoud en ontwikkeling van kernkwaliteiten’– wat tot interpretatieverschillen kan leiden. In de normstelling wordt regelmatig verwezen naar algemeen geformuleerde visies, waardoor de scheiding tussen visie en normstelling niet zo strikt is als was beoogd in de Wro van 2008.

Provinciale Staten kunnen een inpassingsplan opstellen voor ruimtelijke plannen die gemeentegrenzen overschrijden. Aanvankelijk aarzelden de provincies dit instrument in te zetten, maar inmiddels is het inpassingsplan geaccepteerd als doelmatig en efficiënt instrument.

Gedeputeerde Staten kunnen zienswijzen indienen tegen gemeentelijke bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. Wanneer de plannen zijn vastgesteld kunnen zij een reactieve aanwijzing geven en zo een deel van een gemeentelijk bestemmingsplan buiten werking stellen. Deze instrumenten zijn in de onderzoeksperiode niet vaak gebruikt. Provinciale zienswijzen gaan vooral over technische details. De provincies geven de voorkeur aan overleg met de gemeenten en zijn over het algemeen tevreden over de manier waarop gemeenten rekening houden met de provinciale ruimtelijke belangen.

De laatste optie is om tegen een vastgesteld gemeentelijk bestemmingsplan bij de rechter in beroep te gaan. De provincie Groningen deed dat 18 keer in deze periode; de provincies Drenthe en Fryslân geen enkele keer.

Doorwerking
Om de uitbreiding van agrarische bebouwing ruimtelijk in te passen hebben de drie provincies een vergelijkbare methode ontwikkeld waarbij experts en initiatiefnemers ‘keukentafelgesprekken’ voeren over onder andere kleur- en materiaalgebruik, nokhoogte en erfbeplanting (landschappelijke inpassing). De Rekenkamer constateert dat deze methode (nog) vrijblijvend is. In de praktijk blijkt tevens dat het toezicht op het uitvoeren van het landschappelijke inpassingsplan nog te wensen overlaat. Provinciale Staten worden hierover niet vanzelfsprekend geïnformeerd.

U kunt het volledige rapport, de nota's van bevindingen en het onderzoeksplan downloaden bij het tabblad downloads 

 

Over de Noordelijke Rekenkamer

De Noordelijke Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat  de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid onderzoekt van het door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen gevoerde beleid. 

Neem contact op

Noordelijke Rekenkamer
Dr. Nassaulaan 5
9401 HJ  Assen

0592 30 47 90

Noordelijke Rekenkamer op Twitter