Onderzoek

Gepubliceerd: 20 juni 2016

In het onderzoeksprogramma 2014-2015 van de Noordelijke Rekenkamer is vastgesteld dat de Rekenkamer onderzoek zal doen naar bedrijven met grote risico's voor de leefomgeving. Binnen de provinciegrenzen van Groningen, Fryslân en Drenthe zijn 41 bedrijven gelegen die zijn aan te merken als zeer risicovol. Het gaat daarbij om bedrijven die gevaarlijke (chemische) stoffen bewerken en/of opslaan. De risico's voor de veiligheid van werknemers, de omgeving en het milieu zijn daarvoor significant hoger dan bij andere bedrijven. Met ingang van 2014 voeren provincies niet langer zelf de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij deze risicovolle bedrijven uit maar worden deze taken - onder verantwoordelijkheid van de provincies - uitgevoerd door daartoe gespecialiseerde omgevingsdiensten. Voor het Noorden is dit de (Brzo)- Omgevingsdienst Groningen. Deze 'onafhankelijke' uitvoering is onderdeel van de kwaliteitsverbetering van het toezicht op deze risicovolle bedrijven die sinds 2004 in gang is gezet. De verwachtingen zijn hoog: van de omgevingsdienst wordt verwacht dat zij met minder financiële middelen dan voorheen een betere kwaliteit kan leveren.

De Rekenkamer wil met dit onderzoek in beeld brengen of het provinciale toezicht op majeure risicobedrijven - waarvan de uitvoering is uitbesteed - voldoende bijdraagt aan de gewenste staat van veiligheid bij deze risicobedrijven. Dit met het uiteindelijke doel lessen te trekken voor de komende periode. De Noordelijke Rekenkamer zal in dit onderzoek intensief samenwerken met de provinciale rekenkamers Zeeland, Oost - Nederland en de Randstedelijke Rekenkamer.

U kunt het onderzoeksplan downloaden bij het tabblad downloads 

Hier vindt u ook een link naar de gepubliceerde onderzoeksresultaten van de Rekenkamer Oost-Nederland. Zodra de resultaten bij de andere rekenkamers gepubliceerd zijn, zullen wij tevens de links naar deze onderzoeken bij de downloads plaatsen.

 

Over de Noordelijke Rekenkamer

De Noordelijke Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat  de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid onderzoekt van het door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen gevoerde beleid. 

Neem contact op

Noordelijke Rekenkamer
Dr. Nassaulaan 5
9401 HJ  Assen

0592 30 47 90

Noordelijke Rekenkamer op Twitter