Onderzoek

Gepubliceerd: 28 november 2016

In het onderzoeksprogramma 2016-2017 van de Noordelijke Rekenkamer is opgenomen dat de Rekenkamer de gevolgen van provinciale bezuinigingen op maatschappelijke instellingen gaat onderzoeken. Aanleiding voor deze bezuinigingen is het resultaat van een landelijke discussie over de taakverdeling tussen Rijk, provincies en gemeenten (Bestuursakkoord 2008-2011). Afgesproken is dat vooral gemeenten en niet provincies over het sociale domein gaan. Deze bestuurlijke afspraak heeft tot gevolg gehad dat provincies na 2008 hun sociale beleid hebben herzien en subsidierelaties met een aantal maatschappelijke instellingen hebben afgebouwd.

De Rekenkamer wil met een bestuurlijk  rapport de Statenleden van Drenthe, Groningen en Fryslân informeren over de uitvoering van het gewijzigde beleid, de doorgevoerde bezuinigingen bij een aantal maatschappelijke instellingen en wat voor gevolgen dit heeft gehad voor deze instellingen. De Rekenkamer richt zich hierbij op de periode 2009-2015. Het onderzoek is medio maart 2016 van start gegaan. Uitvoering van het onderzoek heeft plaats gevonden in de periode maart-augustus 2016. Het bestuurlijk rapport werd op 28 november 2016 aan de Statenleden via een briefing gepresenteerd.

U kunt het onderzoeksplan downloaden bij het tabblad downloads 

 

Over de Noordelijke Rekenkamer

De Noordelijke Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat  de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid onderzoekt van het door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen gevoerde beleid. 

Neem contact op

Noordelijke Rekenkamer
Dr. Nassaulaan 5
9401 HJ  Assen

0592 30 47 90

Noordelijke Rekenkamer op Twitter