NR krimpbeleid bijlage Partners+Pröpper

De provincie als krimpregisseur

 

Hieronder het figuur afwegingskader regievoering. Bron: Partners+Pröpper, Handreiking regievoering.
U kunt de hele bijlage De provincie als krimpregisseur hier downloaden.

 


 

Het krimpbeleid van de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen

Onderzoek

Gepubliceerd: 14 september 2015

Bevolkingsdaling – of kortweg krimp – doet zich vooral voor aan de randen van Nederland. In Noord-Nederland treedt krimp onder meer op in Noordoost-Groningen, Zuidoost-Drenthe en Zuidoost-Fryslân. Krimp heeft ingrijpende gevolgen voor het voorzieningsniveau, mobiliteit, onderwijs, de huizenmarkt en de leefbaarheid in de regio. De provincies spelen een regisserende rol in een netwerk van gemeenten, woningbouwcorporaties, zorginstellingen, etc. en subsidiëren projecten om de negatieve gevolgen van krimp het hoofd te bieden. De Rekenkamer heeft met dit onderzoek beoogd Statenleden inzicht te geven in de wijze waarop de provincie haar regierol vervult. Daarnaast heeft zij de omvang en aard van de subsidies in beeld gebracht die de provincie in het kader van het krimpbeleid verstrekt. Verder kwam de wijze waarop de provincie vaststelt of haar inspanningen succes hebben en hoe Gedeputeerde Staten Provinciale Staten daarvan op de hoogte zijn gesteld aan de orde.

Uit het onderzoek blijkt dat de aanpak van de krimp per provincie en per regio sterk verschilt. In Groningen is de krimpproblematiek het meest urgent en worden veruit de meeste middelen ingezet. In de regio Eemsdelta heeft een samenspel van de provincie Groningen met adviesbureaus geleid tot een goed plan om de gevolgen van krimp op te vangen. Een risico is, dat de provincie afhankelijk wordt van deze adviesbureaus. Voor De Marne ligt ook een goed plan. In Oost-Groningen is dat niet zo; de impasse in dit gebied moet doorbroken worden, vinden zowel de Rekenkamer als de provincie. De provincie Drenthe heeft op het gebied van krimp nog geen visie geformuleerd en geen uitvoeringsprogramma opgesteld. In Drenthe neemt de provincie niet het voortouw, maar reageert wel adequaat op initiatieven van anderen. De provincie Fryslân heeft op het gebied van krimp veel beleidsdocumenten en overlegstructuren. De doelen zijn echter vaag en het risico bestaat dat niemand zich verantwoordelijk voelt voor het eindresultaat. Het krimpbeleid bevindt zich zowel in Drenthe als in Fryslân nog steeds in de voorbereidende en planvormende fase.

Wilt u meer lezen over dit onderzoek? Kijk dan bij downloads

 

 

Terugblik bedrijventerreinen en bodemsaneringen

Onderzoek

Gepubliceerd: 11 november 2015

De Noordelijke Rekenkamer heeft een terugblikonderzoek uitgevoerd naar het duurzaam gebruik van bedrijventerreinen en het saneren van verontreinigde bodems met risico’s voor de volksgezondheid, de zogeheten humane spoedlocaties. In een terugblik onderzoekt de Rekenkamer of de provincie aanbevelingen uit eerdere rekenkameronderzoeken heeft geïmplementeerd en of dit heeft geleid tot verbeteringen in de uitvoering.

In 2009 heeft de Rekenkamer vastgesteld dat er in de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân een overaanbod is aan nieuw bedrijventerrein en dat op bestaande, verouderde terreinen de leegstand toeneemt en de ruimtelijke kwaliteit achteruitgaat. Uit de terugblik blijkt dat door de Noordelijke provincies weliswaar stappen zijn gezet om het gesignaleerde probleem aan te pakken, maar het beoogde doel is nog niet bereikt. Er is nog steeds sprake van een overaanbod aan bedrijventerrein en het opknappen van verouderde terreinen verloopt in een te traag tempo.

In 2011 heeft de Rekenkamer in de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân een onderzoek uitgevoerd naar de aanpak van ernstig vervuilde bodems met risico’s voor de volksgezondheid, de zogeheten humane spoedlocaties. De landelijke doelstelling is dat deze spoedlocaties uiterlijk eind 2015 zijn gesaneerd dan wel dat er maatregelen zijn genomen om de risico’s te beheersen. Uit de terugblik blijkt dat de Noordelijke provincies alle aanbevelingen hebben overgenomen. Bij de provincies Fryslân en Groningen heeft dit er toe geleid dat een forse versnelling is doorgevoerd in de aanpak van de spoedlocaties, zodat zij nu, in tegenstelling tot eind 2011, ook zicht hebben op het behalen van de landelijke doelstelling. De provincie Drenthe heeft haar voortvarende aanpak bestendigd met als resultaat dat alle locaties met humane risico’s eind 2015 zullen zijn gesaneerd.

U kunt het onderzoeksrapport downloaden bij het tabblad downloads 

 

Onderhoud provinciale infrastructuur

       

Onderzoek

Gepubliceerd: 13 april 2015

In het kader van het onderzoeksprogramma 2014-2015 heeft de Noordelijke Rekenkamer een onderzoek uitgevoerd naar het onderhoud van provinciale wegen, kanalen, bruggen en sluizen. De provincie is wettelijk verplicht om de infrastructuur in een goede staat te onderhouden. Door bezuinigingen zijn de beschikbare onderhoudsbudgetten voor de infrastructuur de afgelopen jaren flink onder druk komen te staan met als risico dat er achterstanden in het onderhoud ontstaan. Hierdoor neemt de kwaliteit van de te onderhouden objecten gestaag af en kan functieverlies gaan optreden.

Het door de Rekenkamer uitgevoerde onderzoek heeft betrekking op de periode 2007-2013. Nagegaan is  hoe de provincies zijn omgegaan met het spanningsveld tussen enerzijds de verplichting om de infrastructuur in een goede staat te houden en anderzijds het afgenomen beschikbare onderhoudsbudget. De resultaten van het onderzoek zullen op 13 april gepresenteerd worden aan de statenleden van de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân. Direct na publicatie zullen de onderzoeksrapporten voor een ieder beschikbaar worden gesteld op de website van de Noordelijke Rekenkamer. 

Wilt u meer lezen over dit onderzoek? Kijk dan bij downloads

 

 

Decentralisatie natuurbeleid: de Noordelijke provincies aan zet

Onderzoek

Gepubliceerd: 24 maart 2014

De Noordelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de decentralisatie van het natuurbeleid: de provincies zijn vanaf 2014 verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), nu Natuurnetwerk Nederland geheten. Vanwege bezuinigingen moesten provincies het beoogde natuurnetwerk verkleinen, de zogeheten herijking van de EHS. Zijn de provincies klaar voor hun taak?

De Rekenkamer constateert dat de drie Noordelijke provincies voor een forse opgave staan bij de inrichting van gronden. Verder zijn de beheerplannen voor de natuurgebieden met de Natura2000-status vertraagd. Met name de juridische complexiteit van de regels rondom de stikstofproblematiek heeft voor vertraging gezorgd. Het risico is dat de natuurkwaliteit minder snel wordt bereikt dan gewenst. Verder blijft vaak onduidelijk in welke mate de doelen van het natuurbeleid bereikt worden.

De Noordelijke Rekenkamer merkt op dat de Noordelijke provincies nu aan zet zijn om het Natuurnetwerk in te richten en af te ronden. Ze beveelt aan om een voortvarende start te maken met de uitvoering van het natuurbeleid, meer initiatief te tonen bij de inzet van het instrumentarium om ook de laatste hectares te kunnen verwerven en inrichten en daarbij te zorgen voor een doelmatige aanpak. Hierdoor is er eerder zicht op de beoogde natuurkwaliteit.

Wilt u meer lezen over dit onderzoek? Kijk dan bij downloads

 

Pagina 1 van 5

Over de Noordelijke Rekenkamer

De Noordelijke Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat  de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid onderzoekt van het door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen gevoerde beleid. 

Neem contact op

Noordelijke Rekenkamer
Dr. Nassaulaan 5
9401 HJ  Assen

0592 30 47 90

Noordelijke Rekenkamer op Twitter