Onderzoek

Gepubliceerd: 24 september 2014

In de discussie over het onderzoeksprogramma van de Noordelijke Rekenkamer voor de jaren 2014-2015 is naar voren gekomen dat het wenselijk zou zijn een aantal terugblikonderzoeken uit te voeren. In een terugblikonderzoek wordt nagegaan op welke wijze de provincie is omgegaan met de conclusies en aanbevelingen uit eerdere rekenkameronderzoeken, in hoeverre de aanbevelingen zijn geïmplementeerd en of dit heeft geleid tot verbeteringen in de uitvoering. Dit wordt ook wel de doorwerking genoemd.

In de komende planperiode (2014-2015) staan twee terugblikonderzoeken geprogrammeerd, te weten één op het terrein van toerisme en recreatie en plattelandssubsidies en één op het terrein van bodemsanering en doorontwikkeling van bedrijventerreinen. Het onderhavige onderzoeksvoorstel betreft het terugblikonderzoek naar plattelandssubsidies en toerisme en recreatie. Beide onderzoeken gaan in beginsel over subsidieverlening met als doel de regionale economie te versterken. Dit is voor de Noordelijke Rekenkamer reden geweest om hen samen in één terugblikonderzoek op te nemen. In het terugblikonderzoek wordt op een relatief snelle en systematische manier geïnventariseerd in hoeverre aanbevelingen door de provincie zijn overgenomen en geïmplementeerd. Het onderzoek heeft het karakter van een quick scan.

 U kunt het onderzoeksplan hier downloaden

 

 

Over de Noordelijke Rekenkamer

De Noordelijke Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat  de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid onderzoekt van het door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen gevoerde beleid. 

Neem contact op

Noordelijke Rekenkamer
Dr. Nassaulaan 5
9401 HJ  Assen

0592 30 47 90

Noordelijke Rekenkamer op Twitter