Onderzoek

Verwachte publicatie: mei 2018

Onderzoek naar de raming en toerekening van werkgelegenheidseffecten van structuurversterkende projecten

Het versterken van de regionale economie en het bevorderen van werkgelegenheid is een beleidsdoel waarvoor de drie noordelijke provincies zich al geruime tijd op allerlei manieren inzetten. Zo subsidiëren de provincies infrastructurele projecten die (mede) tot doel hebben banen te creëren. Normaliter wordt voor dergelijke projecten van tevoren een raming van het verwachte aantal arbeidsplaatsen opgesteld. Mede op grond van deze prognose wordt subsidie toegekend. Wanneer het project is afgerond, moet worden vastgesteld of het verwachte aantal banen daadwerkelijk werd gecreëerd.

De Noordelijke Rekenkamer zal voor een aantal structuurversterkende projecten onderzoeken of en hoe geraamd is hoeveel banen er zullen ontstaan als gevolg van de realisatie van dat project. Vragen die daarbij centraal staan zijn: Wie gaf opdracht voor de raming, wie heeft de raming opgesteld, welke veronderstellingen werden daarbij gehanteerd? Is de raming realistisch en deugdelijk? Is tussentijds geëvalueerd en bijgesteld? Is na afronding van het project gecontroleerd of het verwachte aantal arbeidsplaatsen gerealiseerd is? Door wie? Als de prognose niet uitkwam, is daar dan een verklaring voor gegeven? Is duidelijk of het gaat om structurele of tijdelijke, deeltijd of voltijd banen? De Rekenkamer beoogt Statenleden hiermee inzicht te geven in de manieren waarop van te voren en achteraf de werkgelegenheidseffecten van gesubsidieerde projecten worden ingeschat en vastgesteld.

In juni is dit onderzoek van start gegaan.

Wilt u meer lezen over dit onderzoek? Kijk dan bij downloads

 

 

Over de Noordelijke Rekenkamer

De Noordelijke Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat  de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid onderzoekt van het door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen gevoerde beleid. 

Neem contact op

Noordelijke Rekenkamer
Dr. Nassaulaan 5
9401 HJ  Assen

0592 30 47 90

Noordelijke Rekenkamer op Twitter