Stages en werkervaringsplaatsen

De Noordelijke Rekenkamer biedt graag ruimte aan mensen die ervaring willen opdoen, in de vorm van een stage of een werkervaringsplaats. Onze kerntaak is het doen van onderzoek naar de rechtmatigheid, effectiviteit en efficiëntie van het beleid van de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. Die onderzoeken gaan over tal van onderwerpen: van energietransitie tot werkgelegenheidsbeleid, van economie tot openbaar vervoer, van informatieveiligheid tot ruimtelijke kwaliteit. Vaak is sprake van deelprojecten waaraan studenten van diverse opleidingen en/of mensen die werkervaring zoeken heel goed kunnen deelnemen. De werkzaamheden zijn afwisselend: je zult niet niet alleen regelmatig op ons kantoor in de binnenstad van Assen verblijven voor deskresearch, maar ook meegaan naar tal van plaatsen in de drie Noordelijke provincies om interviews af te nemen. 

Ook voor voorstellen voor stages en werkervaringsplaatsen op terreinen van administratie, communicatie, vormgeving en archivering staan we open.

Uiteraard is creëren van een stage- of werkervaringsplek afhankelijk van de beschikbare begeleidingscapaciteit. Neem gerust contact op met de directeur van de Noordelijke Rekenkamer, de heer Linze Schaap,

Stageplaats onderzoek ‘Revolverende fondsen’

De Noordelijke Rekenkamer is in maart van dit jaar een onderzoek gestart naar revolverende fondsen in de provincies Drenthe, Groningen en Fryslân. Revolverende fondsen zijn een relatief nieuw financieel instrument waarmee provincies maatschappelijke doelen proberen te realiseren. Vaak worden de fondsen op afstand van het provinciale bestuur geplaatst. Het onderbrengen van provinciaal geld in een extern beheerd revolverend fonds brengt allerlei vragen met zich mee. Vragen die rijzen zijn bijvoorbeeld hoe het zit met de sturing door en verantwoording aan Provinciale Staten ten aanzien van de besteding van de publieke middelen, in hoeverre de middelen in het fonds daadwerkelijk revolveren en welke risico’s er worden gelopen met het op afstand gezette geld. Het doel van dit onderzoek is enerzijds om inzicht te verschaffen over revolverende fondsen in het noorden en anderzijds te onderzoeken welke resultaten de revolverende fondsen bereiken.

In het kader van het onderzoek naar revolverende fondsen biedt de Noordelijke Rekenkamer een stageplaats aan een student die interesse heeft in het gebruik van revolverende fondsen als financieel beleidsinstrument door de provincie en die graag ervaring op wil doen met het verzamelen van data, het kritisch beschouwen en analyseren van data en het rapporteren hierover. Voor de stage is een passende stagevergoeding beschikbaar. Rondom het exacte moment van indiensttreding bestaat enige flexibiliteit.

Meer informatie over het onderzoek is te vinden in het onderzoeksplan Revolverende fondsen. Heb je belangstelling voor deze stageplaats neem dan contact met op met onderzoeker Klaas Kwakkel van de Noordelijke Rekenkamer (06 10 95 65 25). 

Over de Noordelijke Rekenkamer

De Noordelijke Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat  de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid onderzoekt van het door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen gevoerde beleid. 

Neem contact op

Noordelijke Rekenkamer
Dr. Nassaulaan 5
9401 HJ  Assen

0592 30 47 90

Deze website gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics.