Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Werkwijze

De werkwijze van de Noordelijke Rekenkamer is vastgelegd in het onderzoeksprotocol. Daarin is geregeld uit welke onderdelen de onderzoeken bestaan en op welke manier en met wie hierover wordt gecommuniceerd. Hieronder volgt een korte weergave.
 

Onderzoeksprogramma

De Noordelijke Rekenkamer stelt periodiek een onderzoeksprogramma samen. Zij vraagt en krijgt daarvoor suggesties van de Raad van Advies, de drie Provinciale Staten en van burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven. De uiteindelijke keuze van de onderwerpen voor onderzoek wordt gemaakt aan de hand van de criteria die in het onderzoeksprotocol geformuleerd zijn. Op verzoek van één of meer provincie(s) kan de rekenkamer ook onderzoek verrichten dat niet in het onderzoeksprogramma genoemd is. 
 

Oriëntatie op en start van onderzoek

Voorafgaand aan de start van een onderzoek oriënteert de Noordelijke Rekenkamer zich op het onderwerp. De oriëntatiefase wordt afgesloten met een onderzoeksplan. Het College stelt het onderzoeksplan vast. Daarna wordt het onderzoek aangekondigd bij de betrokken provincie(s) en start het onderzoek.
 

Uitvoering onderzoek

Deze fase richt zich op het vinden van antwoorden op de feitelijke vragen uit het onderzoeksplan. De antwoorden worden opgenomen in een Nota van Bevindingen. Hier staan nog geen conclusies en aanbevelingen in. Deze Nota van Bevindingen wordt voorgelegd voor hoor en wederhoor aan de betrokken ambtenaren van de  provincie(s). Het doel is om feitelijke onjuistheden weg te nemen. Indien nodig wordt de tekst aangepast. Vervolgens analyseert en beoordeelt de Noordelijke Rekenkamer de gegevens.
 

Eindrapport en bestuurlijk hoor en wederhoor

De Noordelijke Rekenkamer schrijft daarna het onderzoeksrapport. Dit bevat de onderzoeksvragen, de feitelijke gegevens, de analyse en beoordeling daarvan, conclusies en aanbevelingen. Het onderzoeksrapport wordt voorgelegd aan de betrokken colleges van Gedeputeerde Staten met het verzoek om een bestuurlijke reactie. Deze reactie wordt opgenomen in het eindrapport, eventueel voorzien van een nawoord door de Noordelijke Rekenkamer.
 

Publicatie onderzoeksrapport

Het eindrapport wordt eerst vertrouwelijk gepresenteerd aan Provinciale Staten en daarna openbaar gemaakt (behalve de vertrouwelijke gegevens).