Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

 

Terugblik bedrijventerreinen en bodemsanering

11-11-2015

Auteur(s)

  • Jappie van den Bergs (voormalig medewerker)

De Noordelijke Rekenkamer heeft een terugblikonderzoek uitgevoerd naar het duurzaam gebruik van bedrijventerreinen en het saneren van verontreinigde bodems met risico’s voor de volksgezondheid, de zogeheten humane spoedlocaties. In een terugblikonderzoek analyseert de Rekenkamer of de provincie aanbevelingen uit eerdere rekenkameronderzoeken heeft geïmplementeerd en of dit heeft geleid tot verbeteringen in de uitvoering.

In 2009 heeft de Rekenkamer vastgesteld dat er in de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân een overaanbod is aan nieuw bedrijventerrein en dat op bestaande, verouderde terreinen de leegstand toeneemt en de ruimtelijke kwaliteit achteruitgaat. Uit de terugblik blijkt dat de provincies weliswaar stappen hebben gezet om het gesignaleerde probleem aan te pakken, maar ook dat het beoogde doel was nog niet bereikt: er was nog steeds sprake van een overaanbod aan bedrijventerrein en het opknappen van verouderde terreinen verliep in een te traag tempo.

In 2011 heeft de Rekenkamer in de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân een onderzoek uitgevoerd naar de aanpak van ernstig vervuilde bodems met risico’s voor de volksgezondheid, de zogeheten humane spoedlocaties. De landelijke doelstelling was dat deze spoedlocaties uiterlijk eind 2015 zijn gesaneerd dan wel dat er maatregelen zijn genomen om de risico’s te beheersen. Uit de terugblik bleek dat de Noordelijke provincies alle aanbevelingen hadden overgenomen. Bij de provincies Fryslân en Groningen heeft dit er toe geleid dat een forse versnelling is doorgevoerd in de aanpak van de spoedlocaties, zodat zij anno 2015, in tegenstelling tot eind 2011, ook zicht hadden op het behalen van de landelijke doelstelling. De provincie Drenthe heeft haar voortvarende aanpak bestendigd met als resultaat dat alle locaties met humane risico’s eind 2015 zouden zijn gesaneerd.